REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem www.gokids.pl.

Sprzedawcą jest

LEMIGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Waryńskiego 32-36, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod numerem KRS 0000212908, NIP 8762329524, REGON 871695849

Sprzedawca zwany jest zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

- pod numerem tel: +48 660 760 608

- korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@gokids.pl

Konto bankowe:

Nr konta PL 98175010510000000012825609

 

§ 1 Definicje

 

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin

jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Przedmiot transakcji - towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

8. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.gokids.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

10. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 

§ 2 Zasady ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.gokids.pl

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3. Sklep internetowy www.gokids.pl prowadzi sprzedaż detaliczną/hurtową obuwia za pośrednictwem sieci Internet.

4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.gokids.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

a. przeglądarka internetowa Firefox w wersji 3.0.5 lub nowszej, Opera w wersji 9.6 lub nowszej,

b. minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768pikseli;

c. system operacyjny Windows XP lub nowszy z rodziny Windows.

6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

- niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

- korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu i zasadami korzystania z sieci Internet;

- niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie i umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

7. Informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

§ 3 Składanie zamówień

 

1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na stronie Sklepu Internetowego.

2. Warunkiem rejestracji oraz dokonania Zamówienia jest zapoznanie się z treścią Regulaminu.

3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową oraz telefonicznie.

4. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia można składać również telefonicznie pod numerami telefonu  0 660 760 608 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

6. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

7. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki.

8. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

9. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

10. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam”- Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz samego Zamówienia. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami.

11. Przed wysłaniem Zamówienia, na ekranie zostanie wyświetlona informacja dotycząca w szczególności:

  • Przedmiotu Zamówienia;

  • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);

  • wybranej metody płatności;

  • wybranego sposobu dostawy;

  • czasu dostawy;

  • terminu płatności.

12. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się z Regulaminem Sklepu oraz jego akceptacja.

13. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie Zamówienia, zawierającą wskazane w § 3 11. elementy. Umowę traktuje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości.

14. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”.

15. Umowa sprzedaży zawierana jest na czas realizacji zamówienia.

16. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie i braku możliwości zdobycia go na czas realizacji zamówienia, Klient zostanie o tym poinformowany w celu ustalenia dalszych losów zamówienia. W takim przypadku Sprzedawcy zastrzega sobie również prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia, o czym Klient zostanie zawiadomiony.

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 

1. Dostawa Towarów ograniczona jest do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia.

2. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

3. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich.

4. Przesyłka dostarczana jest w ciągu 14 dni od dnia elektronicznego potwierdzenia zamówienia. Z reguły jednak odbywa się to znacznie szybciej – około 3 dni robocze.

5. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) zgodnie z poniższym cennikiem transportu.

 

Firma Kurierska

- przedpłata przelewem

Firma Kurierska

- za pobraniem

DPD 14.00 zł

InPost 13.00 zł

DPD 18,00 zł

6. W chwili odbioru przesyłki, Klient powinien sprawdzić czy nie nastąpiły uszkodzenia podczas transportu. W przypadku uszkodzeń opakowania nie należy odbierać przesyłki.§ 5 Płatności

 

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.gokids.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub fakturę VAT.

3.Płatność za zamówiony towar może nastąpić gotówką „za pobraniem” (płatność kurierowi przy odbiorze towaru) lub przelewem na konto bankowe Sklepu po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia (w tytule należy podać nr zamówienia).

4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. NIP 8762329524.

Obsługiwane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

 

§ 6 Odstąpienie od umowy

 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.

4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, niezbędny dla uniknięcia uszkodzeń podczas transportu.

5. W miarę możliwości zwracany towar powinien zostać odesłany w opakowaniu oryginalnym i nieuszkodzonym, z kompletną zawartością (wraz ze wszystkimi akcesoriami, instrukcjami obsługi, dowodem zakupu).

6. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

 

§ 7 Procedura reklamacji

 

1.Na Sprzedawcy spoczywa obowiązek dostarczenia Klientowi rzeczy wolnej do wad.

2. W przypadku stwierdzenia wady przedmiotu umowy, Konsumentowi przysługują m.in. uprawnienia określone w Kodeksie cywilnym.

3. Reklamacje należy składać listownie na adres Usługodawcy.

4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności opis wady, sposób i dzień jej powstania oraz sposób kontaktu z klientem.

5. Klient składający reklamację może zostać poproszony o dostarczenie reklamowanego produktu do Usługodawcy. Na przesyłce należy umieścić w widocznym miejscu napis „REKLAMACJA”.

6. Koszty przesyłki poniesione przez Konsumenta pokrywa Usługodawca.

5. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji oraz poinformuje Klienta o sposobie jej rozstrzygnięcia.

6. W przypadku błędnie zrealizowanego zamówienia z winy sklepu internetowego GoKids, wymiana towaru, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, następuje na koszt sklepu.

7. W przypadku uznania reklamacji, gdy sklep internetowy GoKids nie będzie dysponował odpowiednim egzemplarzem reklamowanego towaru, zaproponowany zostanie zamawiającemu inny egzemplarz o podobnych parametrach lub nastąpi zwrot pieniędzy.

 

§ 8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 

1. Informacje na temat możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji jak również dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są udostępniane na stronach internetowych miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy Konsumentom.

2. Konsumentowi przysługują między innymi wskazane poniżej prawa:

a) Konsument może skorzystać z prawa złożenia wniosku o wszczęcie mediacji przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały, które prowadzą mediacje mające na celu rozwiązanie sporu między Sprzedawcą a Konsumentem. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej - http://www.wiih.org.pl/index.php?id=139&id2=136

b) Konsument może skorzystać z prawa złożenia wniosku do stałych polubownych sądów konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży i świadczenia usług.

c) Konsumenci mogą również uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php

d) Pomoc prawną dla Konsumentów świadczą również organizacje pozarządowe takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 oraz za pośrednictwem poczty e-mail: porady@dlakonsumentow.pl

 

§ 9 Wymiana towaru

 

1. W przypadku błędnie zamówionego rozmiaru Klient może dokonać wymiany towaru.

2. Wymiana zostanie zrealizowana, jeżeli Usługodawca dysponuje określonym modelem towaru w rozmiarze, na który wymiana ma nastąpić.

3. Wymieniany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, niezbędny dla uniknięcia uszkodzeń podczas transportu.

4. W miarę możliwości wymieniany przez Konsumenta towar powinien zostać odesłany w opakowaniu oryginalnym i nieuszkodzonym, wraz z kopią dowodu zakupu, koniecznie z kompletną zawartością (wszystkimi akcesoriami, instrukcjami obsługi).

5. Towar powinien być prawidłowo zapakowany, w widocznym miejscu musi znaleźć się wyraźny napis: "WYMIANA TOWARU".

6. Koszt opakowania i odesłania Towaru do sklepu internetowego ponosi Klient, podobnie jak koszty ponownej wysyłki ze sklepu internetowego.

 

§ 10 Zwrot należności Klientom

 

1. Sprzedawca dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od dnia złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy w przypadku:

a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej

c) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. Sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy na:

a) rachunek bankowy Klienta – jeśli zamówienie było opłacone: 
- z góry za pomocą przelewu; 
- przy odbiorze u kuriera (w przypadku, gdy Klient wyrazi na to zgodę).

 

§ 11 Zmiana Regulaminu

 

1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem zmian.

2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

§ 12 Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 Poz. 827 ze zm. ) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem

zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według

przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks

postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl