Wersje językowe
REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności zasady zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży Produktów, zasady zwrotu Produktów, postępowania reklamacyjnego oraz pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji.

 

§ 1. DEFINICJE

   1. CENA – wartość Produktu wskazana na stronie internetowej Sklepu Internetowego w złotych polskich wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT).

   2. CZAS DOSTAWY – czas oczekiwania na przesyłkę z zamówionym Produktem. Na Czas Dostawy składa się:

 1. czas wysyłki – czas na skompletowanie przez Sprzedawcę Zamówienia, wynoszący do 48 godzin, liczony od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży, natomiast w przypadku przelewu elektronicznego, od momentu zaksięgowania zapłaty za Produkt. W przypadku gdy zamówiony Produkt nie jest dostępny w magazynie, czas 48 godzin liczony jest od momentu przyjęcia dostawy brakującego Produktu, oraz

 2. czas przewozu – czas transportu przesyłki z Produktem wraz z czasem dostarczenia Klientowi przez firmę kurierską (kuriera) przesyłki z Produktem.

   1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

   2. FORMULARZ REJESTRACJI – elektroniczny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający Klientowi utworzenie Konta.

   3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – elektroniczny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia i jego realizację po założeniu Konta, jak również bez konieczności jego zakładania, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

   4. KLIENT – podmiot który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

   5. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

   6. KONTO – indywidualny dla każdego Klienta panel, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, uruchamiany na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

   7. PRODUKT – rzecz ruchoma, przedstawiona przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży.

   8. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

   9. PRZEDSIĘBIORCA Z UPRAWNIENIAMI KONSUMENTA – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

   10. REGULAMIN – oznacza niniejszy regulamin.

   11. REJESTRACJA – procedura tworzenia Konta.

   12. SKLEP INTERNETOWY – platforma sprzedażowa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem www.gokids.pl za pośrednictwem której Sprzedawca umożliwia zawieranie Umów sprzedaży Produktów, bez jednoczesnej obecność Klienta i Sprzedawcy (na odległość).

   13. SPRZEDAWCA (USŁUGODAWCA) – LEMIGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000212908, posiadająca adres wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Waryńskiego 32-36, 86-300 Grudziądz, NIP 8762329524, REGON: 871695849.

   14. UMOWA SPRZEDAŻY – oznacza umowę sprzedaży Produktu na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

   15. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona bez jednoczesnej obecności Usługodawcy i Usługobiorcy (na odległość), za pośrednictwem Sklepu Internetowego, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

   16. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

   17. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktu.

 

 

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.gokids.pl prowadzony jest przez LEMIGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000212908, posiadająca adres wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Waryńskiego 32-36, 86-300 Grudziądz, NIP 8762329524, REGON: 871695849.

  2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się przez:

   1. adres poczty elektronicznej sklep@gokids.pl ,

   2. telefonicznie pod numerem: +48 660 760 608 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00),

   3. Formularz Zamówienia.

  1. Regulamin jest skierowany do Konsumentów jak i Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.

  2. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem zakładki (podstrony) o nazwie „Regulamin Sklepu Internetowego” zamieszczonej na stronie głównej Sklepu Internetowego pod adresem www.gokids.pl . Regulamin jest dostarczony nieodpłatnie Klientowi drogą elektroniczną na każde jego żądanie.

  3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

   1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,

   2. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej,

   3. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768,

   4. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript,

   5. łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.

  1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta,

 2. za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, uniemożliwiające mu lub utrudniające poprawne korzystanie ze strony internetowej Sklepu Internetowego.

  1. Warunkiem korzystania z możliwości składania Zamówień przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest:

 1. posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu e-mali) umożliwiającego otrzymywanie wiadomości elektronicznych od Sprzedawcy,

 2. podanie Sprzedawcy danych niezbędnych do złożenia i wykonania Zamówienia, 

 3. dostęp do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową, spełniającą wymogi określone § 2 ust. 5 Regulaminu,

 4. potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem.

  1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie Internetowym z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej.

  2. Ceny zamieszczone przy danym Produkcie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).

  3. Ceny zamieszczone przy danym Produkcie nie zawierają kosztów dostarczenia Produktu.

  4. Kolory Produktów prezentowane na zdjęciach Sklepu Internetowego mogą się nieznacznie różnić od koloru rzeczywistego, wynika to z zastosowania przekazu cyfrowego obrazu.

 

§ 3. REJESTRACJA I LOGOWANIE

 1. Celem utworzenia Konta, Klient obowiązany jest dokonać Rejestracji.

 2. Rejestracja jest dobrowolna oraz nieodpłatna i nie jest konieczna do składania zamówień w Sklepie Internetowym.

 3. W celu dokonania Rejestracji, Klient powinien na stronie głównej Sklepu Internetowego nacisnąć zakładkę „Rejestracja”, a następnie wypełnić Formularz Rejestracji danymi: login, hasło, wskazać czy Klientem jest osoba prywatna czy firma, imię, nazwisko/nazwa firmy, ulica z numerem, kod pocztowy, miasto, telefon, adres poczty elektronicznej (adres e-mail). W celu dokonania Rejestracji wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu i Polityki Prywatności oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu Rejestracji Konta i realizacji zamówień. Podanie danych oznaczonych gwiazdką „*” jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie Internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

 4. Po wypełnieniu Formularza Rejestracji należy nacisnąć pole „Załóż konto w sklepie”. Usługa Konta dla Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

 5. Po zarejestrowaniu Konta, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego podając wskazany podczas Rejestracji login oraz hasło.

 6. Klient w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta.

 7. Celem wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konta, Klient jest obowiązany przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: skelp@gokids.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy: LEMIGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Waryńskiego 32-36, 86-300 Grudziądz, żądanie usunięcia Konta, wskazując z tym żądaniu login oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym.

 8. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta dla Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:

 1. korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób naruszający przepisy prawa, albo postanowienia Regulaminu, albo prawa osób trzecich albo dobre obyczaje,

 2. przesyłanie lub zamieszczenie przez Klienta w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej, niechcianej lub niepotrzebnej informacji handlowej (spam),

 3. upływ 12 miesięcy od ostatniego logowania się Klienta do Konta.

 1. Usługodawca składa Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym.

 2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta, skutkuje usunięciem Konta Klienta ze Sklepu Internetowego.

 

§ 4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 2. Informacja o Cenie Produktu podawana w Sklepie Internetowym ma charakter wiążący dla Klienta i Sprzedawcy od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w § 4 ust. 11 Regulaminu.

 3. Klient jest zobowiązany do podania w składanym Zamówieniu prawdziwych danych umożliwiających jego realizację.

 4. Klient może składać Zamówienia 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu w Sklepie Internetowym, poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.

 5. Celem złożenia Zamówienia Klient powinien na stronie głównej Sklepu Internetowego wybrać kategorię produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego (naciskając odpowiednią kategorię), a następnie Produkt który chce zakupić. Dodanie Produktu do Zamówienia następuje przez naciśnięcie pola „Dodaj do koszyka”. Po skompletowaniu Zamówienia, Klient powinien nacisnąć zakładkę „Przejdź do koszyka”. Następnie Klient wybiera ilość zakupionego produktu, kraj dostawy, sposób płatności, sposób wysyłki oraz typ dokumentu sprzedaży który chce otrzymać. Po naciśnięciu pola „Złóż zamówienie”, Klient zostaje przekierowany do Formularza Zamówienia z danymi Klienta.

 6. W Formularzu Zamówienia należy wskazać dane Kupującego: imię, nazwisko, ulicę z numerem, kod pocztowy, miasto, numer telefonu, adres e-mail.

 7. Niezbędnym elementem procedury składania Zamówienia jest: zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu i Polityki Prywatności, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu realizacji zamówień oraz złożenie oświadczenia, czy zawierana Umowa Sprzedaży jest związana bezpośrednio z działalnością gospodarczą Klienta a także czy Umowa Sprzedaży posiada dla Klienta charakter zawodowy.

 8. Brak akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności, a także brak zgody na przetwarzanie danych oraz niezłożenie oświadczeń o których mowa w §4 ust. 7 Regulaminu w toku procedury składania Zamówienia, uniemożliwia Klientowi skorzystanie z możliwości nabycia Produktu za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 9. Uzupełnienie Formularza Zamówienia a następnie naciśnięcie pola „Złóż zamówienie” oznacza złożenie przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

 10. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów będących przedmiotem Zamówienia.

 11. Do momentu naciśnięcia pola „Złóż zamówienie”, Klient ma możliwość modyfikowania Zamówienia w szczególności w zakresie wyboru i ilości Produktu, sposobu płatności, sposobu wysyłki, danych podanych w Formularzu Zamówienia.

 12. Oferta zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów będących przedmiotem Zamówienia wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia wraz z nadanym temu Zamówieniu numerem. W przypadku posiadania przez Klienta Konta – potwierdzenie zamówienia wraz z jego numerem pojawi się także na Koncie Klienta.

 13. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 14. Sprzedawca przystępuje do realizacji Zamówienia w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży, natomiast w przypadku przelewu elektronicznego w momencie zaksięgowania zapłaty za Produkt.

 15. Zamówienia są realizowane w Dni Robocze.

 16. Na zakupione Produkty Sprzedawca wystawia dowód zakupu w formie paragonu oraz faktury. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Klienta i przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres mailowy, chyba że Klient powiadomi Sprzedawcę o zamiarze otrzymania jej w formie papierowej.

 17. Miejscem wykonania Umowy Sprzedaży jest miejsce odbioru (dostawy) Produktu.

 

§ 5. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Klient może wybrać następujące sposoby płatności za zamówione Produkty oraz koszty ich dostarczenia:

 1. przelew elektroniczny – BLIK, Karty płatnicze realizowane za pośrednictwem serwisu Blue Media S.A.. Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem serwisu Blue Media S.A. oraz postępowanie reklamacyjne dostępne są na stronie www.bluemedia.pl

 2. za pobraniem – płatność kurierowi gotówką lub kartą.

Obsługę przelewów elektronicznych prowadzi Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie. Powstańców Warszawy 6 81-718 Sopot , wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320590, NIP 5851351185, REGON 1917811561,

 1. Termin płatności w przypadku zapłaty:

 1. przelewem elektronicznym – Klient zobowiązany jest zapłacić za Produkt wraz z kosztami dostawy w terminie 7 dni kalendarzowych od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty po uzgodnieniu ze Sprzedawcą,

 2. za pobraniem – płatność kurierowi gotówką lub kartą przy odbiorze przesyłki.

 

§ 6. DOSTAWA

 1. Dostawa zamawianych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Produktów jest realizowana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Sprzedawcę.

 3. Zamówione za pośrednictwem Sklepu Internetowego Produkty są dostarczane do miejsca wskazanego przez Klienta w Formularzu Zamówienia.

 4. Dostawy są realizowane w Dni Robocze.

 5. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę Produktu oraz koszty jego dostarczenia.

 6. Koszty dostawy brutto:

 1. forma płatności przelew elektroniczny – 14,00 złotych lub 13,00 złotych w zależności od wybranej firmy kurierskiej

 2. forma płatności za pobraniem – 18,00 złotych.

 1. Informacje o kosztach dostawy są widoczne w trakcie składania Zamówienia w Formularzu Zamówienia, a także w e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia przez Klienta.

 2. Czas Dostawy Produktu wynosi od 2 do 30 Dni Roboczych.

 3. Klient odbierając dostarczoną przez firmę kurierską (kuriera) przesyłkę z Produktem, powinien sprawdzić przesyłkę w szczególności pod względem istnienia jej uszkodzeń, widocznych śladów oraz zawartości. W razie stwierdzenia uszkodzeń lub braków w zawartości przesyłki, należy sporządzić protokół szkody. Protokół szkody powinien być spisany podczas doręczenia przesyłki w obecności kuriera.

 4. W przypadku uszkodzenia przesyłki bądź stwierdzenia braków w zawartości, Klient powinien niezwłóczenie poinformować o tym Sprzedawcę.

 5. Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany firmy kurierskiej, która realizuje dostawę zamówienia do Klienta.

 

§ 7. REKLAMACJA

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi zamówionego Produktu wolnego od wad.

 2. Sprzedawca ponosi wobec Klienta będącego Konsumentem odpowiedzialność za wady Produktu z tytułu rękojmi, tj. na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego) oraz w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (w szczególności w rozdziale 5a).

 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą z Uprawnieniami Konsumenta jest wyłączona.

 4. Jeżeli dostarczy Produkt na wadę, Klient może złożyć reklamację.

 5. Sprzedawca odpowiada za wadę Produktu z tytułu rękojmi, jeżeli wada Produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi będącemu Konsumentem.

 6. Klient będący Konsumentem może złożyć Sprzedawcy żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady Produktu.

 7. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres Sprzedawcy tj. LEMIGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Grudziądzu ul. Nauczycielska 22 86-300 Grudziądz albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@gokids.pl .W treści reklamacji Klient powinien zawrzeć:

 1. imię i nazwisko / nazwę firmy Klienta,

 2. adres korespondencyjny,

 3. rodzaj reklamowanego Produktu,

 4. datę nabycia Produktu,

 5. zwięzły opis wady,

 6. datę wystąpienia wady,

 7. okoliczności wystąpienia wady,

 8. żądanie w związku z wadą Produktu,

 9. preferowany przez Klienta sposób poinformowania go o sposobie rozpatrzenia reklamacji (na piśmie czy za pośrednictwem poczty elektronicznej).

 1. Klient może złożyć reklamację za pośrednictwem formularza zwrotów i reklamacji znajdującego się na stronie www.gokids.pl w zakładce zwroty i reklamacje.

 2. Sprzedawca rozpatruje reklamację i udziela Klientowi będącemu Konsumentem odpowiedzi w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji przez Klienta. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.

 

§ 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą z Uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę Sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

 2. Bieg terminu do odstąpienia Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od momentu objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta będącego Konsumentem, Przedsiębiorcą z Uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

 3. Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą z Uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

 4. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wystarczy wysłać Sprzedawcy informacje dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

 5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży można złożyć:

 1. pisemnie na adres: LEMIGO sp. z o.o. ul. Nauczycielska 22 86-300 Grudziądz albo

 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@gokids.pl

 1. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży można także złożyć na formularzu. Skorzystanie ze wzoru formularza nie jest obowiązkowe dla skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wzór formularza dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz w § 13 Regulaminu.

 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

 3. Jeżeli Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą z Uprawnieniami Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 4. Sprzedawca zwraca Klientowi będącemu Konsumentem albo Przedsiębiorcą z Uprawnieniami Konsumenta w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu do Klienta.

 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą z Uprawnieniami Konsumenta. Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą z Uprawnieniami Konsumenta może zgodzić się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta, będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą z Uprawnieniami Konsumenta, do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta, będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą z Uprawnieniami Konsumenta, dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 7. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi będącemu Konsumentem albo Przedsiębiorcą z Uprawnieniami Konsumenta, korzystającemu z przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, jeśli Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą z Uprawnieniami Konsumenta wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 8. Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą z Uprawnieniami Konsumenta w razie odstąpienia od umowy, ma obowiązek zwrotu Produktu niezwłocznie, na adres Sprzedawcy: WT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Litewska 4, 85-658 Bydgoszcz, jednak nie później niż 14 dni od dnia w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ponosi Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą z Uprawnieniami Konsumenta. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu tychże kosztów.

 9. Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą z Uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje w odniesieniu do umów:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta (Produkt spersonalizowany) lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§ 9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone na Stronie Internetowej, a także do wzorów, formularzy, logotypów i treści zamieszczonych w Sklepie Internetowym, ich układu i kompozycji przysługują Sprzedawcy.

 2. Korzystanie z praw własności intelektualnej o których mowa w § 9 ust. 1 jest zakazane i może następować wyłącznie za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

 

§ 10. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Usługodawca.

 2. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 3. Szczegółowe zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych są zamieszczone w zakładce (podstronie) „Polityka Prywatności”, znajdującej się na dole strony głównej Sklepu Internetowego.

 

§ 11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Jeśli po zakończeniu procedury reklamacji, Sprzedawca nie zgadza się z roszczeniami Klienta, Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wymaga zgody Klienta oraz Sprzedawcy oraz ma charakter dobrowolny.

 3. Metody pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń to:

 1. mediacja – procedura w której Klient oraz Sprzedawca rozstrzygają spór przy udziale osoby mediatora,

 2. koncyliacja – procedura w której niezależna osoba (koncyliator) proponuje stronom sporu konkretny sposób rozwiązania sporu,

 3. sąd polubowny – procedura w której spór rozstrzyga bezstronny specjalista (arbiter) bez udziału sądu powszechnego. Sądy polubowne działają przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej.

 1. Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą z Uprawnieniami Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sporze ze Sprzedawcą u instytucji zajmującej się pozasądowym rozwiązywaniem sporu:

 1. miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów – dane kontaktowe do rzecznika konsumenta właściwego dla miejsca zamieszkania Klienta znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyszukiwarce pod adresem: https://uokik.gov.pl/rzecznicy.php,

 2. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej (WIIH) – dane kontaktowe do właściwej Inspekcji Handlowej znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyszukiwarce pod adresem: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php,

 3. organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, np.: Federacja Konsumentów – adres strony internetowej: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/.

 1. Aby rozpocząć postępowanie polubowne, Klient powinien złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu do instytucji zajmującej się pozasądowym rozwiązywaniem sporu. Podmioty te funkcjonują według określonych zasad, z którymi można zapoznać się na ich stronach internetowych.

 2. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych miejskich albo powiatowych rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

 3. Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą z Uprawnieniami Konsumenta może także skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, składając skargę za pośrednictwem internetowej platformy Online Dispute Resolution (ODR). Szczegółowe informacje o internetowej platformie ODR oraz o procedurze złożenia skargi za jej pośrednictwem znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakładce „Platforma ODR” pod adresem: http://polubowne.uokik.gov.pl/ .

 4. Skargę można złożyć za pośrednictwem interaktywnego formularza dostępnego na stronie internetowej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

 

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są w języku polskim.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany w treści Regulaminu z ważnych przyczyn, do których zalicza się przede wszystkim: zmiana przepisów prawa, wprowadzenie przez Sprzedawcę nowych usług albo udogodnień, wprowadzenie nowych metod płatności albo sposobu dostawy, aktualizacja danych Sprzedawcy.

 3. Sprzedawca powiadomi Klienta o zmianie w treści Regulaminu, poprzez jego umieszczenie na stronie głównej Sklepu Internetowego pod adresem www.gokids.pl wraz z zestawieniem zmian poszczególnych postanowień Regulaminu. Komunikat o zmianie w treści Regulaminu wraz z zestawieniem zmian poszczególnych postanowień Regulaminu będzie widoczny na stronie głównej Sklepu Internetowego przez 14 dni kalendarzowych od chwili jego umieszczenia. Zamiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia jego umieszczenia na stronie głównej Sklepu Internetowego.

 4. Klient posiadający Konto zostanie powiadomiony o zmianie w treści Regulaminu, poprzez przesłanie mu wiadomości o planowanych zmianach na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Rejestracji. W takim przypadku zmiana w treści Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wysłania Klientowi informacji o planowanych zmianach.

 5. Nowe postanowienia Regulaminu nie będą mieć wpływu na Zamówienia złożone i Umowy Sprzedaży zawarte przed ich wejściem w życie.

 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 16.02.2023r.

 

§ 13. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Formularz odstąpienia od umowy należy wypełnić i odesłać Sprzedawcy tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

- Adresat:

LEMIGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Nauczycielska 22, 86-300 Grudziądz

 

Tel. +48 660 760 608

www.gokids.pl

mail: sklep@gokids.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
…………………………………………………………………………………………………
– Data zawarcia umowy
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl